Publicitat Google

dijous, 22 de setembre de 2011

Hexagrama 25

Wu Wang: la innocència (l'inesperat)


 A dalt Ch'ien, el creatiu, el cel
 A sota Chen, el suscitat, el tro


Solució general: L'home neix amb una naturalesa essencialment bona. Aquesta és la innocència. A mesura que vivim aquesta innocència queda presonera dels nostres errors i de la nostra ignorància, però sempre roman íntegra i disposada a aflorar cada vegada que la convoquem mitjançant una serena espiritualitat, mitjançant les nostres virtuts més elevades.
La innocència és tot allò que de manera natural i espontània sorgeix de la nostra naturalesa ariginal. Es tracta de tot allò que fem d'acord amb la nostra autèntica naturalesa, de tot allò que fem sense buscar recompenses de cap tipus, sense cap mena de segones intencions, de tot allò que fem amb absoluta sinceritat i autenticitat.

----------------

Wu Wang: la inocencia (lo inesperado)


 Arriba Ch'ien, lo creativo, el cielo
 Abajo Chen, lo suscitativo, el trueno


Solución general: El hombre nace con una naturaleza esencialmente buena. Esa es la inocencia. A medida que vivimos esa inocencia queda prisionera de nuestros errores y de nuestra ignorancia, pero siempre permanece íntegra y dispuesta a aflorar cada vez que la convocamos mediante una serena espiritualidad, mediante nuestras virtudes más elevadas.
La inocencia es todo aquello que de manera natural y espontánea surge de nuestra naturaleza ariginal. Se trata de todo aquello que hacemos conforme a nuestra autentica naturaleza, de todo aquello que hacemos sin buscar recompensas de ningún tipo, sin ninguna clase de segundas intenciones, de todo aquello que hacemos con absoluta sinceridad y autenticidad.