Publicitat Google

dijous, 13 d’octubre de 2011

Hexagrama 2

K'un: el principi receptiu

A dalt K'un, el receptiu, la terraA sota K'un, el receptiu, la terraSolució general: Tots els nostres actes han d'estar dirigits per l'espiritualitat representada pel cel. D'altra banda, a l'hora d'actuar hem de deixar-nos guiar per gent més sàvia que nosaltres, i també hem de buscar en la nostra espiritualitat, si no ens perdrem, cometrem errors i patirem les conseqüències.
Qui es mostra receptiu i humil trobarà sempre una conducta adequada i el seu rumb serà el correcte. Necessitem ajudants que ens ajudin en els nostres esforços, que col·laborin amb nosaltres, per així fer les coses en unió. Però abans d'emprendre les nostres tasques necessitem planificar-les en soledat i ser objectius, veritables.
--------------


K'un: el principio receptivo

Arriba K'un, lo receptivo, la tierraAbajo K'un, lo receptivo, la tierraSolución general: Todos nuestros actos deben estar dirigidos por la espiritualidad representada por el cielo. Por otro lado, a la hora de actuar hemos de dejarnos guiar por gente mas sabia que nosotros, y también hemos de buscar en nuestra espiritualidad, si no nos perderemos, cometeremos errores y sufriremos las consecuencias. Quien se muestra receptivo y humilde encontrará siempre una conducta adecuada y su rumbo será el correcto. Necesitamos ayudantes que nos ayuden en nuestros empeños, que colaboren con nosotros, para así hacer las cosas en unión. Pero antes de emprender nuestras tareas necesitamos planificarlas en soledad y ser objetivos, verdaderos.