Publicitat Google

dilluns, 25 de juny de 2012

integra

Allò veritablement important no és només la pràctica de seure, és molt més important l'estat mental en què un es troba després de la meditació. És aquest estat mental serè i centrat el que hem de perllongar en tot el que fem. M'agrada aquell relat Zen en què el deixeble li pregunta al mestre:
- Mestre, ¿com es porta la Il·luminació a l'acció? Com es practica en la vida quotidiana?
- Menjant i dormint -respon el mestre.
- Però, mestre, tothom menja i tothom dorm.
- Però no tothom menja quan menja ni tothom dorm quan dorm.
D'aquí prové el famós proverbi Zen: "Quan menjo, menjo; quan dormo, dormo"
Menjar quan es menja i dormir quan es dorm significa ser completament present en totes les accions, sense que cap de les distraccions de l'ego li impedeixi ser-hi. Això és integració.

Sogyal Rimpoché

--------
 
Lo verdaderamente importante no es sólo la práctica de sentarse; es mucho más importante el estado mental en que uno se encuentra después de la meditación. Es ese estado mental sereno y centrado el que debemos prolongar en todo lo que hacemos. Me gusta aquel relato Zen en que el discípulo le pregunta al maestro:
- Maestro, ¿cómo se lleva la Iluminación a la acción? ¿Cómo se practica en la vida cotidiana?
- Comiendo y durmiendo -responde el maestro.
- Pero, maestro, todo el mundo come y todo el mundo duerme.
- Pero no todos comen cuando comen ni todos duermen cuando duermen.
De aquí proviene el famoso proverbio Zen: "Cuando como, como; cuando duermo, duermo"
Comer cuando se come y dormir cuando se duerme significa estar completamente presente en todas las acciones, sin que ninguna de las distracciones del ego le impida estar ahí. Eso es integración.

Sogyal Rimpoché